INLEIDING
Ondernemers Laren respecteert de privacy van haar (potentiële) leden en relaties. Daarom hebben
wij een privacy-beleid opgesteld. Hieronder leest u hoe ons privacy-beleid luidt en hoe wij in
dat kader omgaan met uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring staat onder meer vermeld:

 • Welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • waarom wij deze gegevens verwerken en wat wij ermee doen;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij deze gegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • over welke rechten u als betrokkene beschikt;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

1.1. Ondernemers Laren verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze aan ons zijn verstrekt.
Dit kan zijn doordat u of het bedrijf, de instelling of organisatie waarvoor u werkt, lid
wordt of lid is van onze vereniging, doordat u of het bedrijf, de instelling of organisatie
waarvoor u werkt, een overeenkomst met ons sluit/heeft gesloten of doordat u of het bedrijf,
de organisatie of instelling waarvoor u werkt, uw contactgegevens geeft/heeft gegeven
aan onze vereniging.

1.2. Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een natuurlijke persoon, op
basis waarvan deze geïdentificeerd kan worden. Afhankelijk van de omstandigheden
kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen/verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen
  of bijeenkomsten;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die
  wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen
  zoals hierna worden vermeld;Bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld. Indien u precies wilt weten welke
  persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u dit bij ons navragen.

2. MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

2.1. Ondernemers Laren verwerkt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren
uw toestemming hebben gekregen.

2.2. Ondernemers Laren kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • om verenigingstaken te kunnen uitvoeren;
 • om overeenkomsten te kunnen uitvoeren;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • om u te informeren over (commerciële) uitingen/mededelingen (van leden van onze
  vereniging) die mogelijk voor u interessant kunnen zijn.

3. GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

3.1. Op basis van één of meerdere onderstaande grondslagen verwerken wij uw gegevens:

 • uw toestemming;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het uitvoeren van een overeenkomst.

4. BEWAARTERMIJNEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

4.1. Ondernemers Laren bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, met het oog
op het uitvoeren van de hiervoor gemelde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving
te voldoen.
4.2. Zodra u of het bedrijf, de instelling of organisatie waarvoor u werkt, geen (potentieel) lid
meer bent/is van onze vereniging en/of niet meer is aan te merken als relatie van onze
vereniging, er geen verplichtingen meer tussen beiden bestaan en voldaan is aan wettelijke
voorschriften, worden uw persoonsgegevens door ons verwijderd, en wel uiterlijk
één jaar nadat één van de hiervoor gemelde omstandigheden zich heeft voorgedaan.

5. DOORGIFTE AAN DERDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

5.1. Ondernemers Laren is primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
5.2. In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens ook met derden. Dit zijn onder andere
(maar niet beperkt tot):

 • derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van de vereniging (waartoe
  gerekend de ambtelijk secretaris van onze vereniging, die onder meer verantwoordelijk
  is voor de ledenadministratie);
 • degenen die (al dan niet op commerciële basis) verantwoordelijk zijn voor de uitgaven
  van de kermisuitgave waarin informatie over de door Ondernemers Laren georganiseerde
  kermis is opgenomen.

5.3. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan (andere) derden doen wij in beginsel niet, tenzij
dit op grond van de in dit beleid genoemde doeleinden en enkel op basis van de in dit
beleid genoemde gronden noodzakelijk is.

5.4. Er worden door ons geen persoonsgegevens doorgegeven aan partijen buiten de EER
(Europese Economische Ruimte).

5.5. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk
voor het naleven van de privacywetgeving.

5.6. Met deze derden sluit Ondernemers Laren een verwerkersovereenkomst conform de
toepasselijke privacywetgeving, dan wel een geheimhoudingsovereenkomst.

5.7. Ondernemers Laren is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door deze derden.

6. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6.1. Ondernemers Laren neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging daarvan tegen te gaan.

7. UW RECHTEN

7.1. U heeft recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben.
U kunt hiervoor een verzoek tot inzage bij ons doen. Het kan in sommige gevallen
zo zijn dat er zich omstandigheden voordoen waarbij wij bevoegd zijn om niet aan uw
verzoek gehoor te geven.

7.2. U heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in uw persoonsgegevens indien deze
onjuist zijn.

7.3. U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Er kunnen zich echter omstandigheden
voordoen waarin wij uw gegevens verplicht moeten bewaren in het kader van
wettelijke verplichtingen.

7.4. U heeft het recht om uw gegevens aan een derde over te dragen.

7.5. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
of verzoeken om een beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij geldt
wel weer dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij uw gegevens verplicht
moeten bewaren in het kader van juridische en wettelijke verplichtingen.

7.6. U heeft het recht om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te
trekken. Hierbij geldt wel weer dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij
uw gegevens verplicht moeten bewaren in het kader van wettelijke verplichtingen.

8. KLACHTEN

8.1. Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Indien
u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier verwerken
of dat wij uw bezwaar of verzoek op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier
in behandeling hebben genomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.2. U kunt uw verzoek of bezwaar ook bij ons indienen via mail
(privacy@ondernemerslaren.nl) of per post:
Ondernemersvereniging Laren
t.a.v. de voorzitter
p/a: Deventerweg 9
7245 AW LAREN (Gld)

9. CONTACT

9.1. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben of nader geïnformeerd willen worden,
kunt u contact met ons opnemen via mail (privacy@ondernemerslaren.nl) of per post:
Ondernemersvereniging Laren
t.a.v. de voorzitter
p/a: Deventerweg 9
7245 AW LAREN (Gld)

Ons privacy-beleid is voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2018. Wij behouden ons het recht voor
om ons privacy-beleid eenzijdig te wijzigen, zonder dat wij u daarover informeren.